1.1. Podręcznik i zeszyt przedmiotowy

1.2. Regulamin pracowni i zasady BHP

 

 • każdego ucznia obowiązuje regulamin szkoły
 • sprzętem i programami zarządza nauczyciel
 • każdy użytkownik ma obowiązek utrzymywać porządek na stanowisku pracy
 • należy szanować sprzęt
 • określone są zasady korzystania z Internetu
 • obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i picia napojów przy komputerze

 

1.3. Omówienie zakresu materiału przewidzianego w klasie.

 

1.4. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach przedmiotów informatycznych następujące cele edukacyjne:

 • Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.
 • Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.
 • Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego.
 • Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych.

 

JAWNOŚĆ OCEN

 1. 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz, za ich pośrednictwem, rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 2. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę - uzasadnia ją.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie w pierwszym roku nauczania, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu - uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Na zajęciach z przedmiotów informatycznych uczeń jest oceniany w następujących obszarach:

 • aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp.,
 • stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania przedmiotów informatycznych oraz wymagań programowych,
 • wiadomości i umiejętności, których uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności informatycznej poza szkołą,
 • stosowanie przez ucznia języka informatycznego - terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez program nauczania,
 • przygotowanie do zajęć – posiadanie notatnika, innych przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itd.,
 • udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty,
 • samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje, programy itp.
 • umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.

 

 

PODSTAWA USTALENIA OCENY

 1. Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:
 2. Przy ustalaniu ocen cząstkowych przyjmuje się skalę 6-cyfrową przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, przy czym dodatkowo:
 • wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
 • odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem,
 • obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć,
 • analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac – praca projektowa, pisemna praca domowa, referat, prezentacja, program komputerowy, dokument itp.

 

 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza materiał realizowany w klasie, rozwiązuje dodatkowe problemy i zadania, demonstruje wyjątkową biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy, bierze czynny udział w konkursach informatycznych, w pracach punktowanych uzyskuje [98%,100%] punktów;
 • ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program, w pracach punktowanych uzyskuje liczbę punktów z przedziału [90%-98%);
 • ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań, w pracach punktowanych uzyskuje liczbę punktów z przedziału [70%-90%);
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości, w pracach punktowanych uzyskuje liczbę punktów z przedziału [50%-70%);
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosować metody i środki `informatyki wybiórczo, a ponadto przestrzega zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, zna i stosuje zasady netykiety, szanuje prawa ochrony własności intelektualnej, w pracach punktowanych uzyskuje liczbę punktów z przedziału [40%-50%).

3. Uczniowie pracujący nad rozwiązaniem danego problemu w dwuosobowych grupach nie muszą otrzymać tej samej oceny - na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy. Ponadto nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności.

4. Sprawdziany bieżące, zarówno teoretyczne jak i praktyczne są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami i po określeniu przez nauczyciela wiadomości i umiejętności (wymagań programowych), których sprawdzian będzie dotyczył. Sprawdzian może odbyć się najwcześniej po tygodniu od momentu ustaleń, o których mowa wyżej.

5. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem (w okresie dwóch tygodni). Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym w następnym punkcie.

6. Ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem.

Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy pliki cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję ciasteczka z tej strony.